Nabídka

Home / Nabídka
 • Provozování

  Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV.

 • Zpracovávání

  Zpracovávání provozních řadů vodovodů a kanalizací.
  Zpracovávání žádosti dle legislativy o povolení k vypouštění odpadních vod.
  Zpracovávání hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP.
  Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů, kanalizací a ČOV.

 • Realizace

  Realizace vodovodů, kanalizací a ČOV.

 • Zajištění

  Zajištění odběru pitných a odpadních vod, jejich doprava do laboratoře a zjištění potřebných chemických analýz.
  Zajišťování funkce odpovědného zástupce pro provozování vodohospodářské infrastruktury.

 • Legalizace

  Legalizace vypouštění odpadních vod tj. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy.

 • Inženýrská činnost

  Inženýrská činnost v oblasti výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV.

 • Poradenská činnost

  Poradenská činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v souladu s platnou legislativou.

 • Opravy

  Opravy vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek.

 • Výměny

  Výměny a odečty vodoměnrů.

Zpracování provozních a manipulačních řádů rybníků a vodních ploch.

Požadavek na existenci a platnost dokumentace k provozu vodního díla vyplývá z legislativy tzv. vodního zákona (zákon č.254/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů a vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech provozních a manipulačních řádů.)

Jako doprovodný servis ke zpracování provozních a manipulačních řadů provádíme zajištění pasportu stávajících a histrorických vodních děl.

Geodetické zaměření skutečného stavu díla a jeho objektů, objednávku hydrologických podkladů od ČHMÚ, vodohospodářské řešení zásobní i ochrané funkce nádrže, hydrotechnické výpočty pro stanovení konsupčních křivek objektů, pomoc při projednání provozních a manipulačních řádů.

Technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly zařazení do kategorie IV.

Monitorování a vyhodnocování technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti, provozní spolehlivosti.