top of page

Vodohospodářské služby

Naše společnost zajišťuje:
 
 • Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV.
 • Zpracování provozních řadů vodovodů a kanalizací
 • Zpracování žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod dle platné legislativy
 • Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky povodí, ČIŽP
 • Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů, kanalizací a ČOV
 • Zajištění odběru vzorků pitných a odpadních vod, jejich doprava do laboratoře a zjištění potřebných chemických analýz
 • Zajišťování funkce odpovědného zástupce pro provozování vodohospodářské infrastruktury
 • Legalizace vypouštění odpadních vod tj. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy
 • Poradenská činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v souladu s platnou legislativou
 • Výměny a odečty vodoměrů
 • Technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly zařazení do kategorie IV

 • Monitorování a vyhodnocování technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti, provozní spolehlivosti

 
Dále nabízíme zpracování provozních a manipulačních řádů rybníků a vodních ploch (Požadavek na existenci a platnost dokumentace k provozu vodního díla vyplývá z legislativy tzv. vodního zákona (zákon č.254/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů a vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech provozních a manipulačních řádů).) Jako doprovodný servis ke zpracování provozních a manipulačních řádů provádíme zajištění pasportu stávajících a historických vodních děl, geodetické zaměření skutečného stavu díla a jeho objektů, objednávku hydrologických podkladů od ČHMÚ, vodohospodářské řešení zásobní i ochranné funkce nádrže, hydrotechnické výpočty pro stanovení konsumpčních křivek objektů, pomoc při projednání provozních a manipulačních řádů.
 

bottom of page