Vodohospodářské služby

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vodohospodářské služby poskytují komplexní řešení v oblasti vodního hospodářství. Zajišťují efektivní správu a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod a další služby zaměřené na ochranu a využití vodních zdrojů. Jejich cílem je zajistit spolehlivé a udržitelné vodní hospodářství.

Naše společnost zajišťuje:

 • Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV.
 • Zpracování provozních řadů vodovodů a kanalizací
 • Zpracování žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod dle platné legislativy
 • Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky povodí, ČIŽP
 • Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů, kanalizací a ČOV
 • Zajištění odběru vzorků pitných a odpadních vod, jejich doprava do laboratoře a zjištění potřebných chemických analýz
 • Zajišťování funkce odborného zástupce pro provozování vodohospodářské infrastruktury
 • Legalizace vypouštění odpadních vod, tj. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy
 • Poradenská činnost v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v souladu s platnou legislativou
 • Výměny a odečty vodoměrů
 • Technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly zařazeny do kategorie IV

Provozování vodovodu, kanalizace a ČOV

Čistírna odpadních vod Vřesina u Hlučína - lokalita U koupaliště

Úvod

Vodovod „lokality u Koupaliště“ v části obce Vřesina je zásobována pitnou vodou z vodovodu společnosti SmVaK a.s., která odebírá a následně upravuje surovou vodu pro obec převážně z vodní nádrže Kružberk. Společnost SmVaK a.s. dodává studenou vodu s tlakem cca do 0,5 MPa. Přibližné množství vody převzaté se pohybuje kolem 10 tis m3.rok-1 a je zásobováno 107 nemovitostí.

Platná legislativa

Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a další). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES). Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pojem „Pitná voda“

Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.

Zdroj a úprava pitné vody

Převažujícím vodním zdrojem pro výrobu pitné vody v dané oblasti je vodní nádrž Kružberk, ze které vyrábí a dále distribuuje pitnou vodu společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen „SmVaK a.s.“). Surová voda z VN je upravována v Úpravně vody Podhradí u Vítkova. Chemické látky a směsi používané k úpravě vody jsou síran hlinitý, chlordioxid, chlor a ozón.

V rámci vodovodního systému přebírá společnost Ingstav Ostrava s.r.o. již upravenou pitnou vodu z Ostravského oblastního vodovodu společnosti SmVaK Ostrava a.s. a převzatou vodu dále nijak neupravuje.

Kontrola kvality pitné vody

Kontrola kvality pitné vody je prováděna v četnosti 3 x ročně krácený rozbor a 1 x ročně úplný rozbor a v rozsahu dle příl. č. 1 a 5 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odběry vzorků dodávané pitné vody na vodovodní síti provádí akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř nebo laboratoř s osvědčením o správné činnosti laboratoře ve smyslu 4 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celou vodovodní síť. Aby nebyl žádný zásobovaný objekt vyloučen z možnosti kontroly, jednotlivá místa odběru vzorků pitné vody se provádí metodou náhodného výběru. Současně se provádí analýza pitné vody u zákazníka („odběry z kohoutku“). Samostatný rozbor vzorkované pitné vody probíhá v akreditované laboratoři.

Kvalita pitné vody dodávané Ingstav Ostrava s.r.o.

Informace o kvalitě pitné vody jsou aktualizovány vždy do měsíce od provedeného odběru vzorků pitné vody, které můžete nalézt na tomto odkazu (odkaz na rozbor pitné vody). Informace uvádí jednak limitní hodnoty pro jednotlivé ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů stanovených na jednotlivých odběrných místech vodovodních síti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány, a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace naší pitné „kohoutkové“ vody.

Teplota

Optimální teplota z hlediska technologického i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8–12°C. Voda teplejší než 15° C již není osvěžující.

pH

Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody.

CHSK - Mn

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem představuje celkový obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost dezinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka – huminové látky – nebo jako organické nečistoty

Železo - Fe

Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zabarvení prádla při praní.

Hliník - Al

Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody.

Amonné ionty - NH4

Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích působují snížení účinnosti dezinfekce, případně tvorbu dusitanů v potrubí.

Dusičnany - NO3

Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy.

Enterokoky

Tyto bakterie většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.

Escherichia coli

Obdobně jako enterokoky indikují fekální znečištění. Vhledem ke své citlivosti k okolním vlivům indikuje čerstvé znečištění.

Zákal

Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky.

Barva

Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo či mangan. Mléčné zabarvení působí vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí nechat vodu několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí.

Tvrdost

Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, příp. všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Je důležitá pro účinnost praní prádla.

Stupnice tvrdosti vody:

Velmi měkká < 0,7 mmol/l

Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l

Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l

Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l

Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l

Vápník a hořčík

Přirozená součást vody, součet molárních koncentrací udává výslednou tvrdost vody.

Posouzení a řízení rizik

Provozovatel systému s vodou převzatou, společnost Ingstav Ostrava s.r.o., pracuje s rizikem kvality vody převzaté a nikoli s riziky systému provozovatele, od kterého vodu přejímá. Tato společnost má povinnost mít zpracovánu vlastní rizikovou analýzu.

Posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu Ingstav Ostrava s.r.o. v části obce Vřesina bylo zpracováno a předloženo ke schválení v 05/2024 příslušnému orgánu veřejného zdraví – Krajské hygienické stanicí, územní pracoviště Opava. Z posouzených rizik plyne, že nebylo zjištěno žádné vysoké riziko, možná rizika se střední hodnotou jsou zjišťována pravidelným monitorováním stavu vodovodního systému a odstraňovány průběžně.

Vodoměry

Pokud máte od nás vodovodní přípojku, vodoměr a potřebujete od nás provést jeho opravu, výměnu, přemístění, výměnu poškozené plomby vodoměru nebo opravu nefunkčního uzávěru vody, tak nás kontaktujte na tel. č. 739 521 454, 725 660 773.

Výsledky odběru vzorků pitné vody

Aktuální informace o jakosti vody naleznete na našich stránkách uvedených zde (odkaz)

Přerušení dodávky pitné vody naleznete na našich stránkách zde (odkaz)

Cena pitné a odpadní vody společnosti Ingstav Ostrava pro rok 2024

Cena bez DPH

Cena s DPH 12 %

Voda pitná (vodné)

58,04 Kč/m3

65 Kč/m3

Voda odvedená (stočné)

56,25 Kč/m3

63 Kč/m3

Celkem vodné a stočné

114,29 Kč/m3

128 Kč/m3

Voda pitná (vodné)

58,04 Kč/m3 - cena bez DPH

65 Kč/m3 - cena s DPH 12%

Voda odvedená (stočné)

56,25 Kč/m3 - cena bez DPH

63 Kč/m3 - cena s DPH 12%

Celkem vodné a stočné

114,29 Kč/m3 - cena bez DPH

128 Kč/m3 - cena s DPH 12%

Důležité odkazy

Jakost a kvalita pitné vody společnosti SmVaK a.s. http://www.smvak.cz/kvalita-vody

Reklamační řád pitné a odpadní vody (odkaz)

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (odkaz)

Smlouva o dodávce vody

Reklamační řád

Rozbor pitné vody

Nejčastější dotazy

Středisko vodohospodářských služeb

VODOVODY, KANALIZACE, ČOV,

 

Ing. Jiří Hoffmann

Vedoucí vodohospodářských služeb

tel: +420 739 521 454

email: jhoffmann@ingstavostrava.cz

 

Ing. David Pravda

Technik vodohospodářských služeb

mob.+420 725 660 773

e-mail: dpravda@ingstavostrava.cz

Rezervujte si garanta

Potřebujete garanta na vaší činnost?

Naše společnost disponuje vlastním garantem s kulatým razítkem, který je nezbytný pro vodohospodářské stavby. Tento garant je v současnosti velmi žádaný, ale my vám ho můžeme poskytnout na pronájem. Využijte tuto příležitost a zajistěte si hladký průběh vaší vodohospodářské stavby.

Veškerá naše práce je zárukou kvality.

Stavební divize

Dopravní stavby

Stavíme komunikace, zpevněné plochy a modelujeme terény. Naše práce usnadňuje pohyb lidí a zvyšuje hodnotu prostoru.

Pozemní stavitelství

Nabízíme komplexní stavební služby, které pokrývají celý proces od počátečního projektu až po samotnou realizaci.

Vodohospodářská divize

Vodohospodářské stavby

Specializujeme se na vodohospodářské projekty od infrastruktury po úpravy vodních toků.

Vodohospodářské služby

Naše nabídka komplexních vodohospodářských služeb zahrnuje širokou škálu aktivit od plánování a návrhu infrastruktury až po výstavbu a údržbu vodních systémů.

Zaujala vás naše nabídka? Připravte se na něco výjimečného.