top of page

Hydraulické tlakové zkoušky a stresstesty

Nabízíme realizaci hydraulických tlakových zkoušek a napěťových zkoušek dle TPG 702 04, ČSN EN 13480. 

Tlakové zkoušky:

Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve smyslu ČSN EN 12007-1, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12327.

Postup tlakové zkoušky:

 1. Ohraničení prostoru tlakové zkoušky

 2. Přivaření čistících komor

 3. Čištění potrubí dle TPG 702 11

 4. Kalibrace vnitřního průměru potrubí

 5. Odřezání čistících komor

 6. Přivaření tlakovacích komor a RTG

 7. Zajištění vody

 8. Napuštění a odvzdušnění trasy

 9. Tlaková zkouška

 10. Vypuštění a likvidace tlakovacího média

 11. Odřezání tlakovacích komor a přivaření sušících komor

 12. Vysušení potrubí

 13. Úklid staveniště

Stresstesty:

​Stresstest je komplexní zkouška potrubí. Zahrnuje jak ověření integrity potrubí, tak jeho cílenou deformaci na předepsanou mez. Jako zkušební médium se používá voda. Tato zkouška se realizuje pomocí vyhodnocování měřených veličin (tlaku, průtoku a teploty vody) v reálném čase. Výpočty vyhodnocuje technik pomocí specializovaného softwaru. Úspěšný stresstest zaručí nejen požadovanou těsnost a pevnost potrubí, ale také vylepší jeho deformační vlastnosti - odstraní lokální špičky napětí a zbytkové pnutí vzniklé při stavbě nebo ve výrobě.

Další nabídka:

Pro tlakové hladiny NTL a STL nabízíme tlakové zkoušky vzduchem nebo dusíkem.

bottom of page